Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

Plastů odolné proti vlivu chemikálií

Materiály, aplikace a kritéria výběru

Chemická média se používají v mnoha strojích, zařízeních a procesech. Aby konstruktéři zajistili vysokou provozní bezpečnost a spolehlivost, musí svá zařízení projektovat a konstruovat tak, aby konstrukční díly odolaly kontaktu i s agresivními chemikáliemi<strong/>. Jsou-li použita média jako například kyselina solná (HCl), kyselina sírová (H2SO4), kyselina chromová (H2CrO4) nebo kyselina fluorovodíková (HF), má téma provozní bezpečnosti nejvyšší prioritu. Nehoda, například s agresivní kyselinou solnou (HCl), by byla katastrofální.

Při projektování a vývoji zařízení a strojů hrají plasty odolné proti vlivu chemikálií důležitou roli. Ovšem ne každá umělá hmota se hodí pro kontakt s každým chemickým médiem. Informace k chemické odolnosti plastů lze přitom mnohdy nalézt v přehledných tabulkách. Výsledky ale většinou sledují pouze jednotlivá kritéria. Kombinace různých ovlivňujících faktorů lze většinou zkontrolovat pouze v praxi a pro každou aplikaci individuálně.

Pro výběr vhodných materiálů odolných proti vlivu chemikálií musí tedy konstruktéři ve svých aplikacích zohlednit specifické ovlivňující faktory.

Rozsáhlá databáze: Materiály odolné proti vlivu chemikálií

Ve společnosti Röchling Industrial Vám nabízíme mnohaleté zkušenosti a rozsáhlou databázi zaměřenou na odolnost plastů proti vlivům chemikálií. Naše termoplastické a duroplastické plasty jsou již po desetiletí používány v mnoha průmyslových odvětvích. Tam odolávají různým agresivním chemickým médiím a přispívají k vysoké provozní bezpečnosti a spolehlivosti aplikací

 • Jaká chemická média se použijí ve Vaší aplikaci a jaká bude jejich koncentrace a doba působení? 
 • Jaké faktory mohou ovlivnit chemickou odolnost plasty? Například vysoká trvalá procesní teplota, mechanické zatížení, odolnost proti vlivu povětrnosti nebo požární vlastnosti?
 • Který z materiálů odolných proti vlivu chemikálií je v těchto podmínkách nejbezpečnější a nejhospodárnější? 

 

 

Jaká chemická média jsou použita?

Hlavním kritériem pro výběr vhodných plastů odolných proti vlivu chemikálií je dané chemické médium, které je v aplikaci použito: 

 • Jaké je přesné označení?
 • V jaké koncentraci se použije?
 • V jakém složení ho chce provozovatel zařízení použít?

V závislosti na koncentraci média a s přibývající dobou účinku zpravidla klesá odolnost materiálů proti vlivům chemikálií, které s médiem přicházejí do kontaktu. To se musí při volbě materiálu zohlednit. Zda se umělá hmota pro použití hodí však nelze stanovit pouze na základě média. Odolnost proti chemikáliím použitým v procesu může být ovlivněna různými faktory.

Odolnost proti vlivu chemikálií: Plastů, chemická média a oblasti použití

Naše termoplastické a duroplastické plasty odolné proti vlivu chemikálií jsou na celém světě používány konstruktéry, vývojáři a provozovateli zařízení všude tam, kde jsou skladována a v procesech používána chemická média.

Osvědčené plasty odolné proti chemikáliím jsou např.:

 • Polystone® G – polyetylen (PE-HD)
 • Polystone® P – polypropylen (PP)
 • Trovidur® – polyvinylchlorid (PVC)
 • Polystone® PVDF – polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • SUSTAPVDF – polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • SUSTAECTFE – etylenchlortrifluoretylen (E-CTFE)
 • SUSTAPEEK – polyetereterketon (PEEK)  
 • Plastů Durostone® laminované skelným vláknem
 • Fibracon® PTFE

Typickými médii jsou například:

 • Kyselina solná (HCl)
 • Kyselina sírová (H2SO4)
 • Kyselina chromová (H2CrO4
 • Kyselina fluorovodíková (HF)
 • Kyselina dusičná (HNO3)
 • Kyselina fosforečná (H3PO4)
 • Chlorová voda (Cl2*H2O)
 • Chlorid sodný (NaCI)
 • Chlorid vápenatý (CaCl) 
 • Louh sodný (NaOH)

Typické oblasti použití:

 • Nádrže pro skladování kapalin
 • Galvanizační zařízení a mořírny oceli
 • Čisticí zařízení odpadního vzduchu a ventilační zařízení
 • Ropný a plynárenský průmysl
 • Strojírenství
   

Jaké faktory mohou ovlivnit chemickou odolnost plastů?

K rozhodujícím ovlivňujícím faktorům patří trvalá procesní teplota, mechanické zatížení, povětrnostní vlivy, požadavky na požární vlastnosti a elektrická vodivost. Pokud má materiál například vysokou odolnost proti určitému médiu, ale nehodí se pro určenou trvalou teplotu při aplikaci, musí se zvolit jiný materiál.

Trvalá procesní teplota: Všechny pro odolnost relevantní chemické a fyzikální procesy probíhají se stoupající teplotou rychleji. Proto odolnost materiálu vůči chemickým médiím se stoupající teplotou zpravidla klesá. Toto chování lze proto využít například pro předpověď dlouhodobého chování plasty. Jsou-li k dispozici výsledky zkoušek skladování při vyšší než požadované teplotě, je možno odhadnout, jaké bude chování při dlouhodobém účinku chemického média na umělou hmotu při hledané nižší teplotě.

Mechanické napětí: Některé plasty jsou při kontaktu s agresivními médii náchylné k tvorbě trhlin v důsledku napětí. Současný účinek chemických médií a mechanického napětí může tvorbu trhlin urychlit. Tento jev je označován jako „popraskání vlivem okolí“ (environmental stress cracking, ESC). Trhliny způsobené pnutím mohou stěnu z plasty kompletně prorazit, čímž se z nich stanou lomové plochy

Povětrnostní vlivy: Určité plasty, které jsou venku delší dobu vystaveny slunečnímu světlu a povětrnostním vlivům, jsou vlivem vzdušného kyslíku fyzikálně a chemicky napadány. Důsledkem je změna zbarvení, zkřehnutí a ztráta mechanických vlastností. To ovlivňuje také odolnost proti chemickým médiím.

Požární vlastnosti: Musí materiál v aplikaci mimo vysoké odolnosti proti chemikáliím splňovat i určité požadavky na požární ochranu? Odolnost materiálů proti chemikáliím mohou ovlivňovat ohnivzdorné prostředky.

Elektrická vodivost: V mnoha oblastech použití musí být materiály mimo vysoké odolnosti proti chemikáliím také elektricky vodivé. To je například důležité při skladování médií s nízkým bodem vzplanutí, jako jsou například topné oleje, motorová paliva a mazací oleje. Odolnost materiálů proti chemikáliím mohou ovlivňovat rovněž i příslušná aditiva.

Příklady použití:

Nádrže pro skladování chemických médií: Pro použití v nádržích pro skladování chemických médií musí mít plasty mimo vysoké odolnosti proti chemikáliím i vysokou odolnost proti tepelnému a statickému zatížení. Typická média jsou: Kyselina solná a sírová. Protože nejsou skladovací nádrže mnohdy umístěny v budovách, ale jsou instalovány venku, je navíc nutná odolnost materiálu proti UV záření. 

Více informací k našim umělým hmotám pro skladovací nádrže

Kruhová nádrž na kyselinu solnou z materiálu Polystone® G černý B 100-RC (PE-HD): Obzvlášť odolný proti vlivu chemikálií a trhlinám způsobeným pnutím

Konstrukční prvky pro čisticí zařízení odpadního vzduchu: V čisticích zařízeních odpadního vzduchu musí materiály často odolat silně korozivním kapalinám, plynům a škodlivinám. V zařízeních, jako jsou odlučovače kapek a pračky plynu, přicházejí konstrukční díly zařízení do kontaktu s různými kapalinami a plyny jako SO2 a SO3, které jsou často silně korozivní. Vzhledem k jejich zvláštní korozní odolnosti jsou zde často použity konstrukční díly z duroplastických a termoplastických plastů, například pro nádrže, kryty a lamelové stěny. 

Více informací k našim umělým hmotám pro čisticí zařízení odpadního vzduchu

 

Lamelové stěny z profilů Durostone® (GFK) pro pračku spalin: Odolávají dlouhodobě kontaktu s agresivními spalinami a přispívají k provozní bezpečnosti a spolehlivosti zařízení

Procesní nádrže galvanizačních zařízení: V galvanizačních zařízeních jsou předměty během elektrochemického procesu opatřeny kovovým povlakem, například za účelem zvýšení jejich korozní odolnosti. V závislosti na způsobu použití musí mít plasty mimo odolnosti proti chemikáliím i vysokou tepelnou odolnost. Proto je bezpodmínečně nutné přesné zjištění odolnosti zvolené plasty vůči použitým chemikáliím. 

Více informací k našim umělým hmotám pro galvanizační zařízení

Odolává dlouhodobě vysokým procesním teplotám a použitým chemikáliím: Procesní nádrž vyrobená z materiálu Polystone® P Homopolymer šedý (PP-H) pro galvanizační zařízení pro úpravu hliníkových dílů

Procesní nádrže moříren oceli: Efektivnost moříren oceli je ovlivněna různými faktory: Při konstrukci je třeba zohlednit především technologii moření, chemická média a procesní teploty. Typická média jsou: kyselina solná (HCl), kyselina sírová (H2SO4), kyselina fluorovodíková + kyselina dusičná (HF + HNO3). Některé naše plasty jsou vyvinuty speciálně pro tyto požadavky: Mají velmi vysokou odolnost proti chemickým vlivům, tepelnou odolnost a jsou snadno zpracovatelné. 

Více informací k našim umělým hmotám pro mořírny oceli

 

Procesní nádrž z materiálu Polystone® P Copolymer: Spojuje vysokou pevnost s dobrou odolností proti chemikáliím a korozi

Konstrukční prvky pro strojírenství: I při velkém zatížení a po bezpočtu provozních hodin musí stroje a zařízení spolehlivě pracovat. V závislosti na použití musí konstrukční materiály odolat vysokému mechanickému zatížení a vysokým teplotám. Důležitou roli hraje rovněž kontakt s chemikáliemi, které se v procesu používají: např. dělicí prostředky, maziva a provozní prostředky.

Více informací k naší nabídce pro výrobu strojů a zařízení

 

Tepelné izolace Glastherm® přispívají svou vysokou izolační schopností ke snížení spotřeby energie u hydraulických lisů pro zpracování dřeva a plastů a mají obzvláště vysokou odolnost proti vlivu chemických médií, která mohou během lisovacího procesu vznikat jako produkty štěpení.

Konstrukční komponenty pro dopravu ropy a zemního plynu: Ropné a plynové zásoby jsou těženy ve stále náročnějších oblastech. Přitom sotva existuje oblast, ve které by byla technická zařízení a výbava trvale vystavena tak extrémním procesním podmínkám. Procesní materiály přicházejí do kontaktu s médii, jako je například ropa, plyn, korozivní chemická média, maziva, surový plyn a provozní prostředky. Konstrukčními díly z našich plastů jsou zde například těsnění, spojovací prvky, uzavírací víka nebo opěrné kroužky. 

Více informací k naší nabídce pro ropu a zemní plyn

Při dopravě ropy a plynu se těsnění používají téměř všude: V závislosti na použití se mění tepelné, chemické a mechanické zatížení

Komponenty zařízení ve výrobě polovodičových desek: Polovodičové desky pro solární zařízení jsou při výrobě leptány agresivními kyselinami. Tak se vytvoří povrch, na který může dopadnout co nejvíce světla. Konstruktéři na celém světě používají pro výrobu zařízení naše chemicky obzvláště odolné materiály jako Polystone® PVDF, Polystone® P (PP) přírodní nebo Trovidur ET (PVC). 

Více informací k naší nabídce pro solární zařízení

 

Výroba polovodičových desek: V procesu jsou použity agresivní kyseliny (obrázek s laskavým svolením společnosti RENA)

Výrobní program:

Plastů odolné proti chemikáliím obdržíte jako:

Termoplastické plasty:

Plastů laminované vlákny:

Kontakt:

Naši zkušení aplikační technici Vám rádi poradí při výběru vhodných plastů odolných proti chemikáliím pro Vaši aplikaci. Použijte jednoduše náš kontaktní formulář níže a napište nám.

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial