Select a different country or region to see specific content for your location.

Informační povinnost o ochraně údajů

Společnost Röchling SE & Co. KG a společnosti patřící do skupiny Röchling (společnosti ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů, kterých se společnost Röchling SE & Co. KG přímo či nepřímo účastní alespoň 50 %, které zpracovávají osobní údaje ke splnění smluvních a zákonných povinností a dále z oprávněného zájmu (předávání údajů v koncernu, bod 48 odůvodnění GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)) zpracovávají osobní údaje, zejména zaměstnanců, zákazníků a případně jejich zaměstnanců, dodavatelů a případně jejich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, kteří se ucházejí o zaměstnání u společnosti Röchling SE & Co. KG nebo u některé společnosti patřící do skupiny Röchling, jako správci ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. S ohledem na platné zákonné informační povinnosti podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) bychom vás chtěli informovat následovně:

 

I. Firma a kontaktní údaje v současnosti odpovědného podniku skupiny Röchling

Za zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR je odpovědná příslušná společnost skupiny Röchling, které poskytnete osobní údaje sami nebo které budou předány některou společností skupiny Röchling. Společnosti patřící do skupiny Röchling najdete zde:

https://www.roechling.com/roechling-group/about-the-group/locations-worldwide

 

II. Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů koncernu

TDSSG GmbH
Am Hagelsrech 14
66806 Ensdorf
Germany

e-mail:
data-privacy(at)roechling.com  nebo
roechling(at)team-datenschutz.com 

 

III. Údaje ke kategoriím osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, zejména předáním obchodních podkladů a/nebo podkladů žádosti o zaměstnání, a vaše údaje poskytnuté v obchodních jednáních a při pohovorech v případě, že se ucházíte o zaměstnání. Mohou to být všeobecně zejména

 • základní údaje (jméno, poštovní adresa pracovní/soukromá, telefonní čísla, e-mailové adresy, datum narození, funkce nebo postavení),
 • informace o obchodním vztahu,
 • informace o zaměstnavateli,
 • fotografie,
 • informace o návštěvách nebo pobytech v závodech/pobočkách společností patřících ke skupině Röchling,
 • u zaměstnanců skupiny Röchling zejména
 • údaje o pracovní době (doby přítomnosti, doby nemoci a dovolené),
 • údaje o vyúčtování (např. plat, bonusy, finanční výhody, cestovní výdaje a jiné náklady, údaje o obratu),
 • údaje o sociálním pojištění, bankovní a daňové údaje (např. bankovní spojení, třída daně ze mzdy, DIČ, číslo sociálního pojištění, náboženství, zdravotní pojištění),
 • údaje týkající se zdraví (ohlášení pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, informace o těhotenství, těžkém zdravotním postižení),
 • údaje o odborné kvalifikaci (např. podklady žádosti o zaměstnání, doplňující kvalifikace, další vzdělávání),
 • údaje o interním hodnocení,
 • údaje z používání pracovního elektronického zpracování údajů a telekomunikačních prostředků a v souvislosti s jejich používáním (IP adresa, logové soubory atd.).

 

IV. Informace při používání internetového obchodu Röchling

 1. Registrace a používání internetového obchodu
  Jako zástupce některého z našich obchodních partnerů při registraci a používání našeho internetového obchodu shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Základem zpracovávaných údajů je registrační formulář.
   
 2. Smazání zákaznického účtu
  Smazání vašeho zákaznického účtu je kdykoli možné a lze jej provést odesláním zprávy na port(at)roechling-plastics.com.
   
 3. Použití cookies
  Cookies slouží ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení. Pokud jsou prostřednictvím jednotlivých implementovaných cookies zpracovávány rovněž osobní údaje, probíhá toto zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to buď za cílem plnění smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů pro maximální funkčnost našich webových stránek.

 

V. Účely a právní základy zpracování údajů

 1. Zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření
  Abychom s vámi mohli například připravit, uzavřít a provést smlouvu nebo abychom vás mohli zohlednit ve výběrovém řízení na pracovní místo, potřebujeme odpovídající osobní údaje. Zpracování takových osobních údajů provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) GDPR.
   
 2. Zpracování údajů ke splnění právních závazků
  Zpracování osobních údajů může být rovněž prováděno v případě, že je to nutné ke splnění právních závazků (např. obchodní a daňové zákony, pracovní právo). Proto osobní údaje případně zpracováváme pro splnění daňově právních ohlašovacích a kontrolních povinností. Právní základ zde tvoří čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
   
 3. Zpracování údajů v oprávněném zájmu
  Kromě toho můžeme zpracovávat osobní údaje na základě zvážení zájmů pro účely prosazování našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran. Provádíme to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GBDPR zejména k následujícím účelům:
  a)   bezpečnost a zachování provozu a IT systémů
  b)   zajištění a výkon našeho domovního práva odpovídajícími opatřeními (sledování videokamerou)
  c)   zjišťování rizik výpadku plateb nebo solventnosti informačními agenturami (Schufa, atd.)
  d)   uplatňování právních nároků a obhajoba v případě uplatněných právních sporů
  e)   předcházení a odhalování trestné činnosti
  f)    opatření k bezpečnosti budov a zařízení (např. kontroly přístupu)
  g)   opatření pro obchodní management
  h)   opatření pro zajištění komunikace uvnitř podniku

 

VI. Nezbytnost osobních údajů

Zásadně shromažďujeme pouze takové údaje, které jsou nutné pro splnění nebo sledování výše uvedených účelů.

 

VII. Profilování

K automatizovanému rozhodování, zejména profilování, nedochází.

 

VIII. Možní příjemci nebo kategorie příjemců vašich údajů

 1. Vaše osobní údaje předáváme v rámci společnosti úsekům, které tyto údaje potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností nebo k realizaci našich oprávněných zájmů, pokud pro to existuje nutný a oprávněný důvod. Předávání lze v této souvislosti provádět také uvnitř skupiny Röchling. Při předávání osobních údajů v rámci skupiny Röchling jsou vždy dodržována platná zákonná ustanovení GDPR.
 2. Osobní údaje předáváme obchodním partnerům, pokud je to nutné ke splnění našich úkolů nebo obchodních vztahů a dále k dodržování zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. f) GDPR).
 3. S osobními údaji našich uchazečů o zaměstnání přichází do styku pouze osoby, které se účastní provádění výběrového řízení. Předávání třetím osobám probíhá vždy na právním základě.
 4. Kromě toho se mohou osobní údaje, pokud je to právně přípustné, předávat úřadům, vyšetřovacím úřadům, úředním místům a poskytovatelům služeb, které pověříme (např. banky a úvěrové instituce k provádění plateb, finanční a daňové úřady, poskytovatelé tiskových služeb, poskytovatelé doručovacích služeb, inkaso, znalci, auditoři, subdodavatelé, informační agentury, právní zástupci, auditoři, poskytovatelé IT služeb, internetové agentury, pojišťovny) (čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. c), čl. 9 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

IX. Předávání vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

K předávání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci v současné době nedochází.

 

X. Doba uchovávání

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro odpovídající účel, zejména po dobu obchodního vztahu, včetně navazování kontaktů a uzavření smlouvy, a výběrového řízení, pokud podle právních předpisů nezasahují jiná ustanovení.
 2. Kromě toho podléháme jako společnost různým povinnostem k uchovávání a odpovědnosti, které vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku a daňového zákoníku. Výmaz provádíme vždy podle zákonných ustanovení.
 3. V rámci výběrového řízení jsou údaje vymazány v případě odmítnutí uchazeče nejpozději po 6 měsících, pokud neexistuje zájem na uchovávání pro ochranu před případně uplatněnými nároky, například z obecného zákona o rovném zacházení. Vaše údaje uchováváme po dobu 12 měsíců, pokud pro vás nebude nalezeno vhodné místo a pokud udělíte souhlas. Jestliže budete ve výběrovém řízení úspěšní, budou vaše osobní údaje uchovávány podle našich pokynů pro ochranu údajů pro zaměstnance. Tato ustanovení neplatí v případě, že zákonné povinnosti k uchovávání stanoví delší dobu uchovávání údajů nebo zákonná nařízení kratší dobu uchovávání.

IX. Vaše práva

 1. Máte vůči nám a případně vaši zaměstnanci mají následující práva ohledně osobních údajů, které se vás týkají:
  a) právo na informace
  b) právo na opravu nebo výmaz
  c) právo na omezení zpracování
  d) právo na podání námitky proti zpracování
  e) právo na přenositelnost údajů
   
 2. Jste oprávnění požadovat informaci o údajích, které jsou u vás uchovávány, a kopii těchto údajů (čl. 15 GDPR). V souladu se zákonnými předpoklady máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů (čl. 16 až 18 GDPR).
   
 3. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR). Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co ho vůči nám uplatníte.
   
 4. V souladu se zákonnými předpoklady máte kromě toho právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR) a získat osobní údaje, které jste poskytli a které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR). Námitku lze vznést bez stanovené formy s předmětem „Námitka“ s uvedením vašeho jména, vaší adresy a vašeho data narození a měla by být adresována příslušné společnosti patřící do skupiny Röchling, které osobní údaje poskytujete sami nebo které jsou předávány některou společností skupiny Röchling

  nebo e-mailem na adresu:

  data-privacy(at)roechling.com  oder
  roechling(at)team-datenschutz.com 
   
 5. Kromě toho máte podle právních předpisů právo podat stížnost u dozorového úřadu, který nemusí být nutně příslušný pro společnost, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je prováděno protiprávně (čl. 77 GDPR). Adresa dozorového úřadu příslušného pro provozovatele těchto stránek je:

 

Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací v Bádensku-Württembersku, Königstraße 10A, 70173 Stuttgart

  XII. Specifické informace pro uživatele z Kalifornie a Kanady

  Tato část doplňuje naše Zásady ochrany osobních údajů o informace a popisuje práva pro americké a kanadské uživatele webových stránek a služeb společnosti Röchling, které mohou platit v závislosti na místě jejich bydliště. Odvoláváme se na zpracování osobních údajů, jak je definují zákony o ochraně osobních údajů USA (zákony o PII; Consumer Privacy Act „CCPA“) a Kanady (Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act).

  Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů: 

  V souladu se zákonem California Consumer Privacy Act („CCPA“) mají obyvatelé Kalifornie právo požádat nás o poskytnutí následujících informací o shromažďování a používání osobních údajů ve lhůtě dvanácti měsíců před podáním jejich žádosti:

  Pro uplatnění svých práv použijte prosím kontaktní formulář.
  Uživatelé z USA mohou využít následující bezplatné telefonní číslo: 800-541-4419.

  Abychom si byli jisti, že jste občany Kalifornie, musíte poskytnout dostatečné množství informací.  Údaje z vaší žádosti použijeme pouze k ověření vaší totožnosti jako žadatele a oprávnění k podání žádosti. Podle zákona CCPA máte právo jmenovat oprávněného zástupce, který bude tyto žádosti podávat vaším jménem.  Pokud uplatníte svá práva, nebudeme vám účtovat jiné ceny, neodmítneme vám poskytování služeb, nebudeme nabízet jinou kvalitu služeb ani vás jinak diskriminovat.

  K prodeji vašich osobních údajů nedochází.

  Máte také právo nám kdykoliv zakázat, abychom prodávali vaše osobní údaje. Chcete-li se vyslovit proti prodeji vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

  Kanadský zákon na ochranu osobních údajů:

  Jako obyvatele Kanady vás informujeme, že používáním webových stránek a služeb společnosti Röchling souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s tímto oznámením, žádáme vás, abyste nevstupovali na naše webové stránky ani nám jinak neposkytovali své osobní údaje.
  Máte-li sídlo v Kanadě, máte vůči nám v souladu s kanadskými zákony na ochranu osobních údajů určitá práva. S výhradou určitých výjimek a omezení můžete uplatnit následující práva:

   
  Search

  Refine Results

  Kontakt

  Share

  Print to PDF

  Publikace

  Select Website

  roe_group_hero_0.jpg
  Tvarujeme průmysl pomocí plastů na míru

  Skupina Röchling