Select a different country or region to see specific content for your location.
Pokyny k používání

Pokyny k používání / vyloučení ručení

1        Všeobecná ustanovení / rozsah působnosti

1.1

Tyto pokyny k používání upravují používání těchto webových stránek a jimi poskytovaných obsahů. Pro používání těchto webových stránek nabízených společností Röchling SE & Co. KG a/nebo jejími dceřinými nebo koncernovými společnostmi (dále jen „Röchling“) platí výlučně tyto pokyny k používání v jejich aktuálním znění. Tyto Všeobecné pokyny k používání lze v jednotlivém případě změnit, upravit nebo nahradit dalšími podmínkami.

1.2

Pokud uživatel při používání webových stránek společnosti Röchling jedná jako společnost nebo za společnost, tj. při výkonu podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti, nebo za veřejnoprávní korporaci, nepoužije se § 312i odst. 1 věta 1 č. 1-3 občanského zákoníku a odkaz na čl. 246c úvodního zákona k občanskému zákoníku.

1.3

U nabídek určených pro společnosti nebo veřejnoprávní korporace je příslušná společnost nebo korporace zastupována uživatelem a musí si nechat přičíst jeho jednání a znalosti.

 

2        Obsah online nabídky

2.1.

Společnost Röchling poskytuje uživatelům bezplatně na webových stránkách k informačním účelům různé obsahy, zejména údaje, příspěvky, fotografie, videa a dokumenty (dále jen „obsahy“), které smí používat podle těchto pokynů k používání.

2.2

Obsahy webových stránek Röchling byly zpracovány pečlivě podle nejlepšího vědomí a svědomí. Údaje na webových stránkách Röchling jsou určené pouze k všeobecným informačním účelům a nepředstavují poradenství. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost Röchling si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoliv bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, vymazat části stránek nebo celou nabídku nebo zveřejnění pozastavit nebo definitivně zastavit a není v žádném případě povinná webové stránky a poskytnuté informace aktualizovat. Společnost Röchling neručí ani za to, že jsou obsahy internetové nabídky vhodné pro uživatele a jeho účely. Na základě vlastnosti internetu a počítačových systémů nepřebírá společnost Röchling ručení za stálou disponibilitu webových stránek společnosti Röchling.

 

3        Úsek podléhající registraci

3.1       Postup při registraci, uživatelské údaje

3.1.1

Společnost Röchling si vyhrazuje právo chránit přístup k některým úsekům webových stránek Röchling heslem. Přístup k těmto stránkám je přitom možný pouze pro registrované uživatele. Neexistuje ovšem nárok na registraci společností Röchling a přístup k webovým stránkám společnosti Röchling chráněným heslem. Společnost Röchling si vyhrazuje zejména právo chránit heslem také dosud volně dostupné webové stránky.

3.1.2

Jestliže je nutná registrace, je uživatel povinen uvést pravdivé informace ke kontaktním údajům požadovaným společností Röchling. Registrovaní uživatelé jsou povinni aktualizovat své kontaktní údaje. Pozdější změny kontaktních údajů je nutné společnosti Röchling neprodleně oznámit pokud možno online. Uživatel je odpovědný za to, že obdrží e-maily zaslané na e-mailovou adresu, kterou uvedl. 

3.2 Odpovědnost za data uživatele   

Uživatel je povinen ručit za to, že data uživatele nebudou zpřístupněna a ručí podle zákonných ustanovení za všechny objednávky a jiné aktivity provedené pomocí uživatelských dat. Jestliže se uživatel dozví o zneužití svých uživatelských dat třetí osobou, je povinen společnost Röchling neprodleně písemně informovat. Po každém použití se uživatel musí z úseku chráněného heslem správně odhlásit.

3.3 Ukončení nebo zablokování registrace

3.3.1

Uživatel může kdykoliv písemně požadovat výmaz své registrace, pokud výmazu nebrání realizace stávajících smluvních vztahů. Společnost Röchling v tomto případě vymaže pokud možno všechna uživatelská data a všechny ostatní uložené osobní údaje uživatele, pokud již nebudou zapotřebí ani neexistuje povinnost k uchovávání údajů podle platného práva.

3.3.2

Oprávnění k přístupu je možné navíc kdykoliv, bez zdůvodnění společností Röchling, trvale nebo přechodně odvolat zablokováním uživatelských dat, jestliže uživatel

•      uvedl chybné údaje k registraci,

•      porušil tyto pokyny k používání nebo své povinnosti řádné péče při zacházení s přístupovými údaji,

•      porušil rozhodné právo při přístupu k webovým stránkám společnosti Röchling nebo při jejich používání nebo

•      jestliže se uživatel přihlásil na webové stránky společnosti Röchling s chráněným přístupem po delší dobu.

V případě přechodného zablokování společnost Röchling znovu aktivuje oprávnění k přístupu po uplynutí blokační lhůty. Trvale zablokované oprávnění k přístupu nebude obnoveno. Trvale zablokovanému uživateli je zakázáno znovu se zaregistrovat na webových stránkách. 

 

4        Povinnosti uživatele

4.1

Při používání nebo na základě používání webových stránek společnosti Röchling se uživatel nesmí:

4.2

Společnost Röchling může přístup k webovým stránkám společnosti Röchling kdykoliv zablokovat a zakázat používání webových stránek Röchling, zejména v případě, že uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

4.3

Při existenci nezákonných či trestných jednání je společnost Röchling oprávněná podniknout vhodné právní kroky. K tomu může patřit také zaslání informací o skutečnostech příslušnému státnímu zastupitelství.

 

5       Autorské právo a právní předpisy pro ochranné známky

5.1

Obsahy, úprava, přenechané informace, software, dokumentace a struktura internetové nabídky a webových stránek společnosti Röchling, jak veškeré texty, fotografie, grafiky, tak i audionahrávky a videonahrávky jsou chráněné autorskými právy a dalšími zákony pro ochranu duševního vlastnictví a společnost Röchling si výslovně vyhrazuje veškerá ochranná práva. Zejména reprodukce, zpracování, šíření a jakékoliv zhodnocení musí předem písemně schválit společnost Röchling, pokud nejsou opatření podle zákonných předpisů dovolená bez souhlasu. Uživateli je zakázáno odstraňovat či měnit informace o autorských právech.

5.2

Pokud obsahy na webových stránkách společnosti Röchling nevypracovala společnost Röchling, budou dodržována autorská práva třetích osob. Jestliže bude uživatel přesto upozorněn na porušení autorského práva, žádá společnost Röchling o odpovídající informaci. Při zjištění porušení práv společnost Röchling takové obsahy neprodleně odstraní.

5.3

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky a ochranné známky na webových stránkách chráněné právními předpisy pro ochranné známky ve prospěch společnosti Röchling. Uživateli webových stránek nejsou kromě používání webových stránek poskytnuta žádná uživatelská práva ke značkám a ochranným známkám. Uživateli je zakázáno odstraňovat nebo měnit loga a ostatní značky nebo informace týkající se ochrany.

5.4

Uživateli nepřísluší jakákoliv další prává, zejména k průmyslovým ochranným právům, jako jsou patenty nebo užitné vzory.

 

6        Ručení

6.1

Pokud budou informace, software nebo dokumentace přenechány bezplatně, je vyloučeno ručení společnosti Röchling za věcné a právní vady informací, softwaru a dokumentace, zejména za jejich úplnost, správnost, nezatížení ochrannými a autorskými právy třetích osob a/nebo použitelnost – s výjimkou úmyslu nebo podvodného jednání.

6.2

Informace na webových stránkách společnosti Röchling mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností výrobků, které nemusí být v jednotlivém případě (např. na základě změn výrobků) vždy poskytnuty. Údaje na webových stránkách společnosti Röchling mají pouze všeobecný informativní účel a nepředstavují poradenství. Všechny nabídky jsou nezávazné. Všechny tyto informace ovšem nezakládají ani záruku, příslib nebo ručení ze strany společnosti Röchling, ani záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací ani nezprošťují uživatele povinnosti k provedení vlastních zkoumání nebo testů. Požadované funkční vlastnosti výrobků je proto nutné dohodnout v jednotlivém případě při koupi. Závazné informace, poradenství, doporučení nebo prohlášení poskytne společnost Röchling výlučně v rámci individuální komunikace.

6.3

Webové stránky jsou uživateli poskytovány „jak jsou k dispozici“ a bez jakéhokoliv (výslovného nebo konkrétního) ručení (ručení za vady), záruky, příslibu nebo odpovědnosti.  Společnost Röchling neručí za škody, včetně nepřímých, přímých, náhodných nebo následných škod, které vzniknou na základě nebo v důsledku používání těchto webových stránek. Omezení ručení podle bodu 6.3 neplatí pro nároky podle zákona o ručení za výrobek, při úmyslném nebo hrubě nedbalém poškození ze strany společnosti Röchling, jejích zákonných zástupců nebo pověřenců, při ohrožení života, zranění či poškození zdraví, při převzetí záruky, při úmyslném zamlčení vady nebo při porušení podstatných smluvních povinností. V případě porušení podstatných smluvních povinností způsobeného lehkou nedbalostí je ručení společnosti Röchling, kromě případů uvedených v bodě 6.3 věta 3 bod 1, 3, 4, omezené na předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení se smí smluvní strany pravidelně spoléhat.

6.4

Ačkoliv se společnost Röchling stále snaží udržovat webové stránky bez virů, nezaručuje společnost Röchling, že jsou stránky bez virů. Před stahováním informací se uživatel pro vlastní ochranu a pro předcházení šíření virů na webových stránkách společnosti Röchling postará o přiměřená bezpečnostní opatření a antivirové programy.

6.5

Toto vyloučení ručení je součástí internetové nabídky společnosti Röchling. Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto vyloučení ručení neodpovídají, již neodpovídají nebo úplně neodpovídají platné právní úpravě, nedotýká se to obsahu a platnosti ostatních částí vyloučení ručení.

 

7       Hyperlinky / automatizovaný překlad

7.1

Obsahy externích webových stránek, které jsou dostupné pomocí tzv. hyperlinků z webových stránek společnosti Röchling, nebo které odkazují na tyto stránky, jsou cizí obsahy, na které nemá společnost Röchling žádný vliv a za které společnost Röchling nepřebírá žádné ručení. K okamžiku umístění odkazu na cizí stránky nebyly na stránkách rozpoznatelné žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy, poskytnuté informace nebo autorství stránek, na které se odkazuje, nemá společnost Röchling žádný vliv. Proto se společnost Röchling tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech stránek, na něž se odkazuje, zejména v případě, že budou změněny po umístění odkazu. Při zjištění porušování práv budou takové odkazy společností Röchling neprodleně odstraněny. Za obsahy stránek, na něž se odkazuje, je odpovědný výlučně příslušný provozovatel stránek. Jejich používání je na vlastní riziko uživatele.

7.2

Pokud bude nabízen automatizovaný překlad (např. překladačem Google) webových stránek společnosti Röchling, je překlad a používání této služby na vlastní riziko uživatele. Společnost Röchling nepřebírá ručení ani záruku za správnost překladu. Je třeba dodržovat podmínky ochrany dat a používání stanovené poskytovatelem automatizovaného překladu. V ostatním platí obdobně ustanovení bodu 6.1.  

 

8        Oblast vyhledávání

8.1

Tato internetová nabídka webových stránek společnosti Röchling je určená pro území Spolkové republiky Německo a je vyhotovená na základě německého právního řádu. Společnost Röchling nepřebírá ručení za to, že internetová nabídka webových stránek společnosti Röchling je vhodná, použitelná pro uživatele z jiných států a že je tam právně přípustná.

8.2

Pokud jednotlivé dceřiné nebo koncernové společnosti Röchling poskytnou vlastní internetové prezentace a bude na ně případně odkazováno na těchto webových stránkách společnosti Röchling, provozuje tyto internetové prezentace příslušná dceřiná nebo koncernová společnost sama a také za ně sama odpovídá. Tyto stránky zohledňují požadavky příslušné země, v níž má odpovědná společnost své sídlo. Jestliže uživatelé budou webové stránky společnosti Röchling navštěvovat mimo dotčenou zemi, jsou výlučně sami odpovědní za dodržování právních předpisů dotyčné země. Společnost Röchling nepřebírá odpovědnost za to, že se informace, software a/nebo dokumentace smí vyhledávat nebo stahovat z webových stránek společnosti Röchling na jiných místech mimo dotyčnou zemi. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci na webových stránkách společnosti Röchling ze zemí, v nichž je tento přístup protiprávní, není dovolen. V tomto případě a pokud bude chtít uživatel navázat obchodní vztahy se skupinou Röchling, měl by kontaktovat představitele společnosti Röchling v příslušné zemi.

8.3

Uživatel je povinen dodržovat použitelná ustanovení národního a mezinárodního práva na kontrolu vývozu (opětovného vývozu). Při předání informací, softwaru a dokumentace poskytnutých společností Röchling třetím osobám je uživatel povinen bez výjimky dodržovat předpisy pro kontrolu vývozu (opětovného vývozu) Spolkové republiky Německo, Evropské unie a Spojených států amerických.

8.4

Uživatel je před předáním informací, softwaru a dokumentace poskytnutých společností Röchling povinen zkontrolovat a zajistit vhodnými opatřeními, že

8.5

Uživatel je povinen na odpovídající výzvu neprodleně poskytnout všechny informace o konečném příjemci, konečném užití a účelu použití informací, softwaru a dokumentace poskytnutých společností Röchling a příslušně platných omezeních kontroly vývozu, pokud je to nutné k provedení kontrol vývozu úřady nebo společností Röchling.

8.6

Uživatel zprošťuje společnost Röchling v plném rozsahu odpovědnosti v případě jakýchkoliv nároků uplatněných úřady nebo jinými třetími osobami vůči společnosti Röchling kvůli nedodržení výše uvedených právních závazků k provedení kontroly vývozu uživatelem a zavazuje se, že společnosti Röchling nahradí v této souvislosti všechny vzniklé škody a náklady. Neplatí to v případě, že uživatel za porušení povinností neodpovídá.

8.7

Každé smluvní plnění ze strany společnosti Röchling je podmíněno tím, že plnění nebrání žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů zahraničního ekonomického práva ani žádná embarga a/nebo jiné sankce.

 

9        Rozhodné právo, soudní příslušnost, písemná forma

9.1

Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN.

9.2

Soudně příslušný je, pokud je uživatel obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, Mannheim.

9.3

Ústní vedlejší úmluvy nebyly uzavřeny. Každá změna těchto uživatelských podmínek musí mít písemnou formu. Také dohoda o upuštění od písemné formy musí mít písemnou formu.  Možnost prokázání ústních individuálních dohod není dotčena. 

9.4

Jestliže tyto uživatelské podmínky předpokládají písemná prohlášení, vyhovují této formě v rámci běžného styku také e-mail, fax, výtisky z elektronického zpracování dat nebo elektronická prohlášení. Zasílání dat e-mailem nebo vyhledávání dat je prováděno na riziko uživatele.

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Publikace

Select Website

roe_group_hero_0.jpg
Tvarujeme průmysl pomocí plastů na míru

Skupina Röchling